Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van diensten van en aan Fecan B.V., gevestigd te Diemen, hierna te noemen “Fecan BV”
 2. De opdrachtgever c.q. koper of verkoper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding van dat aanbod als volgens de wet. Ingeval de wederpartij een order plaatst c.q. een offerte aanvaardt of een opdracht aanvaard komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de plaatsing van de order c.q. aanvaarding van de offerte of order, Fecan BV heeft bereikt.
 2. In het geval van een opdrachtaanvaarding door wederpartij om diensten en/of producten te leveren aan Fecan BV is Fecan BV evenwel eerst gebonden nadat zij de aanvaarding door de wederpartij schriftelijk aan deze heeft bevestigd via traditionele post of elektronische weg zoals E-mail.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Fecan BV bindend.
 4. Ingeval Fecan BV het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij bevestigt en de wederpartij niet binnen twee dagen na verzending van deze bevestiging zijn bezwaren aan Fecan BV kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van en aan Fecan BV zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Fecan BV het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, op websites, maat- en gewichtsopgaven alsmede andere door Fecan BV verstrekte gegevens gelden slechts ter aanduiding en binden hem niet. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen
 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid al dan niet ten gevolge van wetgeving en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke alsmede bij verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen, belastingen of wijziging in wisselkoersen, is Fecan BV gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Fecan BV en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Fecan BV gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Fecan BV is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING PRODUCTEN EN TERMIJNEN

 1. Levering geschiedt franco binnen Nederland tot de lossing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats
 3. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Fecan BV voor rekening en risico van de wederpartij retour genomen
 4. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen producten moeten worden geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de producten aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Fecan BV zich het recht voor de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Fecan BV stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Fecan BV in staat moet stellen de producten te leveren.

ARTIKEL 6: VERSTREKKEN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke Fecan BV nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van leveringen van producten alsmede facturering, in de gewenste vorm en op gewenst tijdstip aan Fecan BV te verstrekken.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Fecan BV voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Fecan BV zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN

 1. Onze prijzen zijn gebaseerd op onze meest recente prijslijst welke te allen tijde in de dealeromgeving van de website www.CLiNiCPetfood.nl ter inzage aanwezig is en via ons kantoor opvraagbaar is. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kortingen.
 2. Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.

ARTIKEL 8 : BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Fecan BV tenzij partijen anders uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Na verloop daarvan wordt een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand berekend.
 2. Fecan BV is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering van producten over te gaan
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Fecan BV de wederpartij factureren direct na levering van de producten aan wederpartij maar ten hoogste 5 werkdagen na levering van de producten aan wederpartij met inachtneming van de tussen Fecan BV en wederpartij overeengekomen betalingstermijn.
 4. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van wederpartij. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door Fecan BV ontbonden worden verklaard. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Rente en vorderingskosten worden primair verrekend.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op wederpartij over, nadat deze al zijn financiële verplichtingen jegens Fecan BV, daaronder ook begrepen die uit hoofd van eventuele eerdere leveranties, heeft voldaan.
 2. Indien wederpartij enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, faillissement, bedrijfsliquidatie of aangevraagde door of verleende surseance van betaling aan Fecan BV, heeft Fecan BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd alle hem toekomende rechten.
 3. In alle gevallen blijven alle door Fecan BV geleverde goederen, die zich nog bij/onder wederpartij bevinden eigendom van Fecan BV.
 4. Fecan BV is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist om de goederen weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden.
 5. Ingeval van doorverkoop van de (nog) niet betaalde goederen is de wederpartij gehouden mee te werken aan cessie. Wederpartij is verplicht eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn Fecan BV.
 6. De wederpartij is verplicht Fecan BV onverwijld op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelde op de nog in eigendom van Fecan BV toebehorende goederen.

ARTIKEL 10: TRANSPORT/RISICO

Transport, verzending, verpakking etc. wordt door Fecan BV bepaald zonder dat deze hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

ARTIKEL 11: GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID

 1. De deugdelijkheid van de door Fecan BV geleverde producten wordt door Fecan BV gegarandeerd tot op de producten vermelde houdbaarheidsdatum. De garantie vervalt c.q. is niet van toepassing, indien producten niet nauwkeurig worden bewaard of gebruikt overeenkomstig de daarvoor geldende aan wederpartij bekend gemaakte voorschriften.
 2. De garantie betekent dat Fecan BV producten, waarvan de ondeugdelijkheid gedurende de garantietermijn blijkt en aan Fecan BV schriftelijk worden gemeld, zonder kosten vervangt of, indien herstel mogelijk is, naar keuze van Fecan BV herstelt.
 3. Deze verplichtingen komen in de plaats van elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Fecan BV met uitzondering van de verplichtingen en aansprakelijkheden welke Fecan BV rechtens niet kan uitsluiten en de verplichtingen en aansprakelijkheden waarvoor Fecan BV verhaalsrechten op toeleveranciers heeft. In het laatste geval mag Fecan BV aan zijn verplichtingen en aansprakelijkheden jegens wederpartij voldoen door de rechten die Fecan BV op zijn toeleverancier heeft aan koper over te dragen c.q. te cederen. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gemiste omzet of gederfde winst, is desondanks volledig uitgesloten.
 4. Productaansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen.
 5. Fecan BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit mogelijke ongewenste bijwerkingen
 6. Fecan BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (mogelijke) nadelige gevolgen met betrekking tot wachttijden.

ARTIKEL 12: RECLAMES/RETOUREN

 1. Wederpartij dient zich bij ontvangst ervan te overtuigen dat de goederen conform zijn bestelling en bijgaande paklijst zijn geleverd en dat het aantal colli in overeenstemming is met de vrachtbrief.
 2. Reclames dienen binnen 5 dagen na levering (5 dagen na factuurdatum voor facturen) schriftelijk of via E-mail aan Fecan BV te zijn meegedeeld. Nadien is de wederpartij gebonden.
 3. Retourzendingen en omruilingen alleen met voorafgaande acceptatie van Fecan BV. Wederpartij dient Fecan BV hiervan schriftelijk of via E-mail op de hoogte te stellen.
 4. Producten die, op verzoek van de wederpartij, speciaal zijn geproduceerd of besteld, kunnen niet geretourneerd worden.
 5. Retourzendingen kunnen alleen gecrediteerd worden als de originele verpakking zich onbeschreven en in goede staat bevindt, in een dit omdoos.
 6. Producten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden worden niet gecrediteerd

ARTIKEL 13: OVERMACHT

 1. In geval nakoming van datgene waartoe Fecan BV krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Fecan BV of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Fecan BV ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Fecan BV, is Fecan BV gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Fecan BV tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfs-storingen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Fecan BV Nederland, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 14: GEHEIMHOUDING

Fecan BV en wederpartij verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding van de wederzijds verschafte ( (bedrijfs) informatie, voor zover de wet dit toelaat.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Fecan BV en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Fecan BV de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Fecan BV gevestigd is, tenzij Fecan BV anders verkiest.
  Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Fecan BV gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.